Ordenances fiscals

Plec d’ordenances fiscals 2024

L’Ajuntament de l’Albiol, en sessió Plenària celebrada el dia 11 d’octubre de 2023 va aprovar les noves ordenances municipals per a l’exercici 2024.

L’expedient de modificació d’ordenances fiscals és el resultat de l’estudi acurat de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament i del càlcul de les necessitats de finançament per a l’exercici 2024.

A continuació poden consultar les ordenances fiscals per l’any 2024:

 1. Impost sobre béns immobles
 2. Impost de vehicles de tracció mecànica IVTM
 3. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
 4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres – ICIO
 5. Impost sobre activitats econòmiques
 6. Taxa sobre administració de documents que expedeixin o entenguin l’administració o les autoritats municipals, a l’instància de part
 7. Taxa sobre cementiri local
 8. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, etc. vehicles de tonatge
 9. Taxa per l’ocupació del subsòl, sol i volada de la via pública
 10. Taxa pel clavegueram
 11. Taxa per la recollida d’escombraries
 12. Taxa per llicències urbanístiques
 13. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats incorrectament o abusivament a la via pública
 14. Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions
 15. Tinença animals de companyia
 16. Taxa per la utilització de béns i instal·lacions municipals
 17. Reguladora de les contribucions especials
 18. Taxa per la concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica
 19. Reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de l’Albiol
 20. Prestació patrimonial no tributària pel subministrament d’aigua (abans taxa pel subministrament d’aigua)
 21. Reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys del municipi de l’Albiol
 22. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
 23. Reguladora de preus públics per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics als punts de recàrrega de titularitat municipal