Ordenances fiscals

Plec d’ordenances fiscals 2022

L’Ajuntament de l’Albiol, en sessió Plenària celebrada el dia 6 d’octubre de 2021 va aprovar les noves ordenances municipals per a l’exercici 2022.

L’expedient de modificació d’ordenances fiscals és el resultat de l’estudi acurat de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament i del càlcul de les necessitats de finançament per a l’exercici 2022.

A continuació poden consultar les ordenances fiscals per l’any 2022:

 1. Impost sobre béns immobles – IBI 2022
 2. Impost de vehicles de tracció mecànica IVTM 2022
 3. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres – ICIO 2022
 5. Impost sobre activitats econòmiques 2022
 6. Taxa sobre administració de documents que expedeixin o entenguin l’administració o les autoritats municipals, a l’instància de part 2022
 7. Taxa sobre cementiri local 2022
 8. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, etc. vehicles de tonatge 2022
 9. Taxa per l’ocupació del subsòl, sol i volada de la via pública 2022
 10. Taxa pel clavegueram 2022
 11. Taxa per la recollida d’escombraries 2022
 12. Taxa per llicències urbanístiques 2022
 13. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats incorrectament o abusivament a la via pública 2022
 14. Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions 2022
 15. Tinença animals de companyia 2022
 16. Taxa per la utilització de béns i instal·lacions municipals 2022
 17. Contribucions especials 2022
 18. Taxa per la concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica 2022
 19. Reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupen al terme municipal de l’Albiol 2022
 20. Taxa pel subministrament d’aigua 2022
 21. Reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys del municipi de l’Albiol 2022
 22. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 2022