Subvencions

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023 – RESTAURACIÓ DE TORRES EXTERIORS I TRAM DE MURALLA DEL CASTELL, FASE IV

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – 2023 ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023 – PLAGUES URBANES I GESTIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023 – PAM DESPESES CORRENTS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2023- FOMENT DE L’OCUPACIÓ

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2023 – PROGRAMA PLA LOCAL HABITATGE

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022 – CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM MUNICIPAL (PAM 2022)

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2022- MILORA DE LA DEIXALLERIA DE MASIES CATALANES (PAM 2022)

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2022- ACTIVITATS CULTURALS SINGULARS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2022- D’INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS O D’INTERÈS CIUTADÀ, EN BÉNS INVENTARIABLES PER A AQUESTS EQUIPAMENTS I EN ELEMENTS PATRIMONIALSanunci PROGRAMA ACTUACIO HABITATGE

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2022- PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022 – DIGITALITZACIÓ

SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA_2022_CONSOLIDACIÓ MURALLA DEL CASTELL

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022 – PAM DESPESES CORRENTS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2022- SALUT PÚBLICA

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2022- EXCEPCIONALS FENÒMENS METEOROLÒGICS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2022- ECATALEG

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2021- PAES + RESIDUS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2021 – PAM DESPESES CORRENTS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2021- SALUT PÚBLICA

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2021 – ECATALEG

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2020 – PAM 2020 INVERSIÓ

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2020 – REACTIVACIÓ OCUPACIONAL I ECONÒMICA

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2020 – PAES

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2020 – ACTIVITATS D’INTERÈS CIUTADA DE CARÀCTER SINGULAR

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2020 – QUALITAT DE L’AIGUA

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2020 – GESTIÓ ANIMALS DOMÈSTICS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2020 – PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA-COVID

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2020 – DANYS TEMPORAL

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2020 – DESPESA CORRENT

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRGONA 2020 – D’ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2019 – PREVENCIÓ INCENDIS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2019 – INVERSIÓ EQUIPAMENTS

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – PAES 2019

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- QUALITAT DE L’AIGUA 2019

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – PEXI 2018

Subvenció PAM 2018 inversió – refugi l’Albiol 5a fase

Subvenció PAM 2019 inversió- Millora oficines municipals 1a fase

Subvenció PAM romanent 2017 – Millora oficines municipals 1a fase

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – ACTIVITATS CULTURALS 2019

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- DESFIBRIL·LADOR 2019

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- ACTIVITATS ESPORTIVES 2019

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- PAM 2019 DESPESA CORRENT

Inversió PAM 2019- millora oficines

SUBVENCIONS EXERCICI 2014

SUBVENCIONS EXERCICI 2015

SUBVENCIONS EXERCICI 2016

SUBVENCIONS EXERCICI 2017

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – PAM MANTENIMENT 2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – DESFIBRIL·LADOR

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – ACTIVITATS CULTURALS 2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – INVERSIÓ PAM 2017

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – PEXI 2017

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L’AIGUA DEL CONSUM HUMÀ (MANTENIMENT)

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- FRANJA DE SEGURETAT