Aquest dimecres, 28 de desembre, ple ordinari a l’Ajuntament de l’Albiol

L’Ajuntament de l’Albiol informa que aquest dimecres, 28 de desembre, a partir de les 18.30 hores, tindrà lloc a les oficines municipals de les Masies Catalanes una nova sessió ordinària del plenari municipal.

Els principals punts de l’ordre del dia són els següents:

2.2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP PER REGULAR LA DELEGACIÓ A FAVOR DE LA COMARCA DELS SERVEIS DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I SERVEIS ADDICIONALS I COMPLEMENTARIS AL MUNICIPI

2.3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE L’ALBIOL AMB EL MUNICIPI DE LA SELVA DEL CAMP

2.4.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) DE L’ALBIOL

2.5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ASSETJAMENT LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL

2.6.-APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS A PERSONES GRAVADES PER L’IBI URBÀ L’ANY 2023 QUE SIGUIN FAMILIES NOMBROSES O UN DELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR TINGUI UNA MINUSVALIA SUPERIOR AL 33%

2.7.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DELS AJUTS A LA NATALITAT O L’ADOPCIÓ EN L’ÀMBIT DEL MUNICIPI DE L’ALBIOL

2.8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2022 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2022 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE PARTIDES

III- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL PER A L’ADHESIÓ A L’AGENDA DIGITAL DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA IMPULSADA PEL CONSORCI LOCALRET