L’Ajuntament de l’Albiol aprova els ajuts econòmics per a l’IBI i la natalitat

L’Ajuntament de l’Albiol ha aprovat, en sessió plenària, les bases reguladores dels ajuts econòmics per a les persones empadronades al municipi de l’Albiol amb una antiguitat mínima de 2 anys anteriors a la data de sol·licitud, que estiguin gravades per l’IBI urbà i que siguin famílies nombroses o que un dels membres de la unitat familiar tingui una minusvalidesa superior al 33%. L’ajut es pot demanar l’ajut fins el 30 novembre

Els sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa al Registre General de l’Ajuntament.

La quantia dels ajuts regulats en aquestes bases corresponen als següents percentatges:

Un 30 % en el cas de famílies nombroses

Un 20 % en el cas de persones amb una persona a càrrec amb una minusvalidesa superior al 33%.

Bases IBI

L’Ajuntament de l’Albiol aprova les ajudes a la natalitat per al curs vigent
També s’han aprovat, inicialment, les bases reguladores dels ajuts a la natalitat o l’adopció en l’àmbit del municipi de l’Albiol, per als nens nascuts l’any 2022.

Per cada filla o fill, biològic o adoptat, l’Ajuntament concedirà un ajut en metàl·lic de 200 euros. Cada nen/a només podrà ser subvencionat una vegada.

Bases natalitat

Correcció